Статут партії ВО Свобода

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, власних Програми і Статуту. Діяльність ВО «Свобода» поширюється на територію України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнське об'єднання "Свобода"(далі ВО "Свобода") – це політична партія, що об'єднує на засадах добровільності громадян України, які поділяють цілі, проголошені в його програмних документах.

1.2. Метою ВО "Свобода" є сприяння розбудові незалежної Української Соборної Держави на засадах соціальної і національної справедливості, гармонійного поєднання інтересів суспільства і держави.

1.3. ВО "Свобода" діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, власних Програми, Статуту та інших партійних норм. Діяльність ВО "Свобода" поширюється на територію України.

1.4. Для досягнення зазначеної мети ВО "Свобода" ставить перед собою такі основні завдання: сприяти створенню соціальних, політичних та економічних основ Української держави; сприяти створенню громадянського суспільства та правової держави на засадах народовладдя і багатопартійності та верховенства права.

1.5. Основними формами діяльності ВО "Свобода" є: організаційно-масова робота; пропаганда та агітація; публічні диспути та дискусії; участь у виборах, референдумах, плебісцитах тощо; участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади і представництво в їхньому складі; внесення пропозицій до органів влади та управління з питань своєї діяльності; взаємодія з профспілками, партіями та іншими громадськими організаціями.

ІІ. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

2.1. Членом ВО "Свобода" може стати громадянин України, який, відповідно до Конституції України, має право голосу на виборах і який визнає Програму та Статут партії.

2.2. Член ВО "Свобода" не може перебувати в інших політичних партіях.

2.3. Прийняття в члени ВО "Свобода" відбувається шляхом ухвалення рішень міськими комітетами, міськими конференціями (зборами), районними комітетами, районними конференціями (зборами), обласними комітетами, обласними конференціями (зборами), Політвиконкомом, Політрадою та З'їздом ВО "Свобода" на підставі письмової заяви кандидата в члени партії.

2.4. Член ВО "Свобода" має право: брати участь у заходах партії; обирати і бути обраним на керівні посади в партії; вносити пропозиції; обговорювати питання внутрішньої і зовнішньої політики партії; користуватися політичною підтримкою партійної організації у своїй громадській діяльності; брати участь у роботі громадських організацій і рухів, членство в яких не заборонено партійними нормами, затвердженими З'їздом або Політрадою ВО "Свобода".

2.5. Член ВО "Свобода" зобов'язаний: дотримуватися Статуту, інших партійних норм, затверджених З'їздом або Політрадою ВО "Свобода", і керуватися Програмою партії; пропагувати і втілювати в життя Програму партії та працювати для розширення її членства; виконувати розпорядження керівництва партії; сплачувати регулярно членські внески.

2.6. Член ВО "Свобода" не може без вказівки чи погодження партійного керівництва відповідного рівня виступати, підписувати документи, робити публічні заяви від імені партії або її органів.

2.7. Членство у ВО "Свобода" припиняється: за власним бажанням, на підставі письмової заяви члена партії; за рішенням Політради ВО "Свобода", Політвиконкому ВО "Свобода" або З'їзду ВО "Свобода" за порушення Статуту ВО "Свобода" та інших партійних норм, затверджених З'їздом ВО "Свобода" чи Політрадою ВО "Свобода". Припинення членства регламентується окремим положенням, затвердженим відповідно до цього Статуту.

ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВО "СВОБОДА"

3.1. Структуру ВО "Свобода" формують центральні органи та місцеві партійні організації.

3.2. До центральних органів належать: З'їзд, Політрада ВО "Свобода", Політвиконком ВО "Свобода", Голова ВО "Свобода", Контрольно-ревізійна комісія (КРК) ВО "Свобода", Партійний суд ВО "Свобода".

3.3. До місцевих партійних організацій належать обласні, АР Крим, міські м. Києва та м. Севастополя (далі – обласні), а також міські (обласного значення), районні, районні в місті, міські (районного значення), селищні, сільські.

ІV. ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТУТНІ ОРГАНИ ВО "СВОБОДА"

4.1. Найвищим органом ВО "Свобода" є З'їзд ВО "Свобода".

4.2. З'їзд ВО "Свобода" вважається повноважним, якщо присутні 2/3 обраних делегатів. Рішення та Постанови З'їзду ВО "Свобода" ухвалюються простою більшістю голосів делегатів, повноваження яких визнано З'їздом ВО "Свобода". Програмні документи ВО "Свобода", Статут ВО "Свобода", зміни та доповнення до них, а також рішення про реорганізацію або ліквідацію ВО "Свобода" ухвалює не менше ніж 2/3 делегатів, повноваження яких визнав З'їзд ВО "Свобода".

4.3. З'їзд ВО "Свобода" може ухвалювати будь-які рішення, пов'язані з діяльністю партії. З'їзд скликає Політрада ВО "Свобода" не рідше ніж раз у два роки.

4.4. Делегатів З'їзду ВО "Свобода" обирають у місцевих партійних організаціях за нормами представництва, що встановила Політрада ВО "Свобода".

4.5. В період між З'їздами ВО "Свобода" керівництво діяльністю партії здійснює Голова ВО "Свобода", Політвиконком ВО "Свобода", Політрада ВО "Свобода".

4.6. Політрада ВО "Свобода" є вищим керівним органом у період між З'їздами ВО "Свобода". До складу Політради ВО "Свобода" входять: Голова ВО "Свобода", його заступники, голова Секретаріату ВО "Свобода", голова Партійного суду ВО "Свобода", голова КРК ВО "Свобода", голови обласних організацій ВО "Свобода", а також члени Політради ВО "Свобода", обрані З'їздом ВО "Свобода". До Політради ВО "Свобода" за посадою з правом дорадчого голосу можуть входити виконувачі обов'язків голів обласних організацій ВО "Свобода", керівники служб Центрального апарату ВО "Свобода" та керівники обласних виборчих штабів. Керує Політрадою ВО "Свобода" Голова ВО "Свобода". Кожен член Політради ВО "Свобода" підлеглий і підзвітний Голові ВО "Свобода". Політраду ВО "Свобода" скликає Голова ВО "Свобода" не рідше ніж один раз у три місяці, або – за пропозицією не менше ніж третини членів Політради ВО "Свобода" чи Політвиконкому ВО "Свобода".

4.7. Політрада ВО "Свобода": ухвалює рішення з питань, делегованих їй З'їздом; затверджує бюджет партії та заслуховує звіт про його виконання; затверджує Положення про Секретаріат ВО "Свобода", Контрольно-ревізійну комісію ВО "Свобода", Партійний суд ВО "Свобода" та інші структурні органи і підрозділи центрального апарату ВО "Свобода", затверджує регуляторні акти реалізації статутних і програмних норм; створює органи та підрозділи центрального апарату ВО "Свобода"; виключає за поданням Голови ВО "Свобода" з Політради ВО "Свобода" чи, відповідно, Політвиконкому ВО "Свобода" їхніх членів (окрім голів обласних організацій) за порушення Статуту ВО "Свобода", етичних та моральних норм члена ВО "Свобода", за систематичне невідвідування засідань Політради ВО "Свобода" чи Політвиконкому ВО "Свобода" без поважних причин, невиконання рішень центральних статутних органів ВО "Свобода", або за власним бажанням; призначає за поданням Голови ВО "Свобода" керівників центральних підрозділів партії (окрім Секретаріату ВО "Свобода"); звільняє за поданням Голови ВО "Свобода" у відповідних випадках з посад керівників структурних органів і підрозділів центрального апарату ВО "Свобода"; звільняє за погодженням Голови ВО "Свобода" керівників місцевих організацій партії (окрім голів обласних організацій), членів керівних органів цих організацій; розглядає рішення зборів (конференцій) місцевих організацій партії про недовіру їхнім керівникам чи членам керівних органів та вирішує питання про їх звільнення; за поданням Голови ВО "Свобода" докооптовує нових членів Політради ВО "Свобода" та Політвиконкому ВО "Свобода" з подальшим затвердженням на З'їзді ВО "Свобода"; заслуховує звіти голів місцевих організацій ВО "Свобода" про роботу та виконання рішень центральних статутних органів ВО "Свобода"; заслуховує інформацію депутатів, обраних від ВО "Свобода", та членів партії, делегованих на роботу в органи влади, про їхню діяльність; виносить рішення про розпуск місцевих організацій ВО "Свобода", якщо їхня діяльність суперечить Статуту ВО "Свобода", Програмі ВО "Свобода", іншим партійним нормам ВО "Свобода"та чинному законодавству України або в інших випадках, передбачених Статутом ВО "Свобода" та партійними нормами ВО "Свобода"; затверджує за поданням Голови ВО "Свобода" та звільняє редакторів центральних пресових видань ВО "Свобода"; може делегувати Політвиконкому ВО "Свобода" вирішення питань, які належать до компетенції Політради ВО "Свобода"; має право скасувати рішення Політвиконкому ВО "Свобода"; ухвалює рішення про прийняття в члени партії або припинення членства в партії.

4.8. Рішення Політради ВО "Свобода" чинне за присутності на засіданні більше ніж половини членів Політради ВО "Свобода". Рішення Політради ВО "Свобода" ухвалюється простою більшістю голосів. Якщо порівно розподілено голоси під час голосування, Голова ВО "Свобода" використовує право подвійного голосу.

4.9. Політвиконком ВО "Свобода" є постійним керівним органом ВО "Свобода" у період між З'їздами ВО "Свобода" та засіданнями Політради ВО "Свобода". До складу Політвиконкому ВО "Свобода" входять: Голова ВО "Свобода", його заступники, голова Секретаріату ВО "Свобода", голова Партійного суду ВО "Свобода", яких обирають на З'їзді ВО "Свобода" за поданням Голови ВО "Свобода", голова КРК ВО "Свобода". Керує Політвиконкомом ВО "Свобода" Голова ВО "Свобода". Кожен член Політвиконкому ВО "Свобода" підлеглий і підзвітний Голові ВО "Свобода". Політвиконком ВО "Свобода" скликає Голова ВО "Свобода" не рідше ніж один раз у місяць, а за потреби – позачергово – за пропозицією не менше ніж половини членів Політвиконкому ВО "Свобода".

4.10. Політвиконком ВО "Свобода": координує діяльність місцевих партійних організацій; ухвалює рішення з усіх питань діяльності ВО "Свобода", крім тих, що належать до виключної компетенції З'їзду ВО "Свобода" та Політради ВО "Свобода"; надає дозвіл місцевим організаціям на реєстрацію в державних органах та на набуття статусу юридичної особи; скликає за потреби позачергові збори (конференції) місцевих організацій ВО "Свобода"; формує центральний виборчий штаб для проведення виборів Президента України та Верховної Ради України, всеукраїнського референдуму, затверджує персональний склад обласних, районних і міських виборчих штабів для проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, обласних, районних і міських рад та всеукраїнського чи місцевого референдуму; погоджує списки кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатури міських, селищних, сільських голів, інших керівників органів місцевого самоврядування та місцевої влади; ухвалює за погодженням Голови ВО "Свобода" рішення про відсторонення від посади керівників місцевих організації партії, членів керівних органів цих організацій; розглядає рішення зборів (конференцій) місцевих організацій партії про недовіру їхнім керівникам чи членам керівних органів та погоджує питання про їхнє звільнення з подальшим винесенням його на розгляд Політради партії; ухвалює рішення про прийняття в члени партії або припинення членства в партії; вирішує інші питання діяльності ВО "Свобода" відповідно до статутних завдань.

4.11. Рішення Політвиконкому ВО "Свобода" чинне за присутності на засіданні більше ніж половини членів Політвиконкому ВО "Свобода"; рішення Політвиконкому ВО "Свобода" ухвалюється простою більшістю голосів. Якщо порівно розподілено голоси під час голосування, Голова ВО "Свобода" використовує право подвійного голосу.

4.12. Голова ВО "Свобода" є найвищою посадовою особою партії і здійснює загальне керівництво ВО "Свобода". Голова ВО "Свобода" є одночасно Головою Політради ВО "Свобода" та Головою Політвиконкому ВО "Свобода". Голову ВО "Свобода" обирає З'їзд ВО "Свобода".

4.13. Голова ВО "Свобода": репрезентує партію у державних та громадських органах; виступає від імені партії та робить заяви; укладає від імені ВО "Свобода" угоди, підписує фінансові та інші партійні документи; скликає засідання Політвиконкому ВО "Свобода" і Політради ВО "Свобода"; розпоряджається, відповідно до законодавства, коштами та майном ВО "Свобода"; здійснює кадрову політику партії; подає на збори (конференцію) кандидатури голів обласних організацій; зупиняє, припиняє повноваження та знімає з посад керівників місцевих організацій ВО "Свобода" та їхніх органів, якщо їхня діяльність, чи бездіяльність, суперечить Статуту ВО "Свобода", Програмі ВО "Свобода" та чинному законодавству України, або за власним бажанням; погоджує призначення та звільнення голів районних, міських обласного значення партійних організацій; призначає і звільняє виконувачів обов'язки голів обласних, міських, районних, районних у містах, сільських, селищних організацій; затверджує, за порядком, передбаченим Статутом ВО "Свобода" та іншими партійними нормами, прийняття у члени партії; може скликати за потреби позачергові збори (конференції) місцевих організацій ВО "Свобода"; присвоює партійні ранги членам ВО "Свобода". Голова ВО "Свобода" видає накази та розпорядження.

4.14. Контрольно-ревізійна комісія (далі – КРК) ВО "Свобода" є окремою структурою в партії, яка призначена для контролю за фінансовою та внутрішньогосподарською діяльністю партії. Голову КРК ВО "Свобода" обирає З'їзд ВО "Свобода". Членів КРК ВО "Свобода" обирає З'їзд ВО "Свобода" за поданням голови КРК ВО "Свобода".

4.15. Голова КРК ВО "Свобода" очолює та координує роботу членів КРК ВО "Свобода". Голова КРК ВО "Свобода" є членом Політвиконкому ВО "Свобода" і Політради ВО "Свобода" за посадою.

4.16. Контрольно-ревізійна комісія ВО "Свобода" (далі – КРК): здійснює контроль за фінансовою та внутрішньогосподарською діяльністю партії; інформує Політраду ВО "Свобода" про стан фінансової дисципліни в партії; звітує на З'їзді партії про свою діяльність.

4.17. КРК ВО "Свобода" та КРК місцевих партійних організацій ВО "Свобода" керуються і діють на основі Положення ВО "Свобода" про КРК ВО "Свобода", яке затверджує Політрада ВО "Свобода".

4.18. Партійний суд ВО "Свобода" (далі – ПС) є окремою структурою в партії, яка призначена для розгляду скарг, заяв, конфліктних ситуацій внутрішньопартійного характеру. Голову Партійного суду ВО "Свобода" обирає З'їзд ВО "Свобода". Членів ПС ВО "Свобода" обирає З'їзд ВО "Свобода" за поданням Голови ПС ВО "Свобода".

4.19. Голова ПС ВО "Свобода" очолює та координує роботу членів ПС ВО "Свобода". Голова ПС ВО "Свобода" є членом Політвиконкому ВО "Свобода" і Політради ВО "Свобода" за посадою.

4.20. ПС ВО "Свобода" керується Положенням ВО "Свобода" про Партійний суд, яке затверджує Політрада ВО "Свобода".

4.21. Для забезпечення діяльності ВО "Свобода" та його центральних органів діє центральний апарат ВО "Свобода", до складу якого входять: Секретаріат ВО "Свобода" та центральні підрозділи ВО "Свобода".

4.22. Секретаріат ВО "Свобода" є окремим структурним підрозділом в партії, який призначений для технічного забезпечення діяльності Голови ВО "Свобода", Політради ВО "Свобода" і Політвиконкому ВО "Свобода". Голову Секретаріату ВО "Свобода" обирає З'їзд ВО "Свобода".

4.23. Голова Секретаріату ВО "Свобода" очолює та керує роботою Секретаріату партії. Голова Секретаріату ВО "Свобода" є членом Політвиконкому ВО "Свобода" і Політради ВО "Свобода" за посадою.

4.24. Центральні підрозділи ВО "Свобода" (крім Секретаріату) створює та ліквідовує Політрада ВО "Свобода" за поданням Голови партії.

4.25. Керівників центральних підрозділів партії (крім Секретаріату) призначає та звільняє Політрада ВО "Свобода" за поданням Голови партії.

4.26. Секретаріат та інші центральні підрозділи ВО "Свобода" керуються відповідними Положеннями ВО "Свобода", затвердженими Політрадою ВО "Свобода".

V. ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВО "СВОБОДА"

5.1. Обласні організації ВО "Свобода" створюються та діють на підставі цього Статуту та Програми ВО "Свобода".

5.2. Обласні партійні організації: здійснюють роботу щодо поширення та тлумачення програмних положень ВО "Свобода" і позицій вищого партійного керівництва; координують роботу підпорядкованих їм партійних організацій ВО "Свобода"; вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання.

5.3. Вищим органом обласної організації ВО "Свобода" є збори (конференція). Збори (конференція) скликаються з необхідності, але не рідше ніж раз у рік.

5.4. У зборах обласної організації беруть участь усі члени ВО "Свобода", які перебувають на обліку в обласній партійній організації. Збори обласної партійної організації ВО "Свобода" повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів обласної партійної організації. Рішення на зборах ухвалюється простою більшістю голосів членів обласної організації, зареєстрованих на зборах.

5.5. Конференція обласної партійної організації ВО "Свобода" повноважна за присутності не менше ніж половини загальної кількості делегатів. Норми представництва на конференції встановлює обласний комітет. Рішення на конференції ухвалюються простою більшістю голосів делегатів, повноваження яких затвердила конференція.

5.6. Збори (конференція) обласної партійної організації ВО "Свобода": обирають голову обласної організації ВО "Свобода" на два роки; за порядком, передбаченим Статутом ВО "Свобода", подають пропозицію про усунення (висловлення недовіри) голови обласної організації та членів керівного органу цієї організації; обирають, відповідно до Статуту ВО "Свобода" та норм, затверджених центральними партійними органами, членів обласного комітету за поданням голови обласної організації ВО "Свобода" терміном на два роки; обирають голову та членів КРК терміном на два роки; обирають делегатів на З'їзд ВО "Свобода"; заслуховують звіти про роботу голови, комітету та голови КРК; заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від ВО "Свобода", та членів партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність; ухвалюють рішення про прийняття в члени партії; вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання, що належать до компетенції обласної організації ВО "Свобода".

5.7. Обласний комітет ВО "Свобода": координує у період між зборами (конференціями) діяльність підпорядкованих партійних організацій ВО "Свобода", надає їм вказівки відповідно до партійних норм та розпоряджень центральних партійних органів та підрозділів ВО "Свобода"; скликає обласні партійні збори (конференції); розробляє план роботи обласної організації; забезпечує виконання рішень зборів обласної організації та центральних партійних органів і підрозділів ВО "Свобода"; заслуховує звіти про роботу голів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських організацій ВО "Свобода"; ухвалює рішення про прийняття в члени партії; виконує в межах своєї компетенції іншу розпорядчо-виконавчу та організаційну роботу для забезпечення поточної діяльності організації.

5.8. До складу обласного комітету партії входять: голова, заступники голови, члени комітету, голова секретаріату і голова КРК обласної організації.

5.9. Вищою посадовою особою обласної партійної організації ВО "Свобода" є голова обласної організації партії. Голову обласної організації ВО "Свобода" обирають збори (конференції) обласної партійної організації ВО "Свобода" за поданням Голови ВО "Свобода".

5.10. Голова обласної організації ВО "Свобода": здійснює керівництво та представляє обласну організацію ВО "Свобода"; пропонує кандидатури своїх заступників та членів обласного комітету для обрання зборами (конференцією) обласної організації ВО "Свобода"; пропонує зборам (конференціям), за попереднім погодженням Голови ВО "Свобода", кандидатури на обрання голів районних, міських (обласного значення) організацій ВО "Свобода"; погоджує голову відповідної міської (районного значення), селищної, сільської, районної у містах організації ВО "Свобода"; призначає членів партії виконувати обов'язки керівників відповідних районних у місті, міських (районного значення), селищних, сільських організацій ВО "Свобода" за погодженням з головою ВО "Свобода"; скликає засідання та організовує роботу обласного комітету ВО "Свобода"; завідує майном та коштами партійної організації ВО "Свобода" у межах повноважень, наданих йому обласним комітетом ВО "Свобода"; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва обласною організацією ВО "Свобода"; видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень. Голова обласної організації є підлеглим та підзвітним Голові ВО "Свобода". Повноваження голови обласної організації партії, його заступників та членів керівних органів і КРК цієї організації можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних норм партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом ВО "Свобода".

5.11. Реєстрацію обласної організації ВО "Свобода" здійснюють за встановленим законом порядком за рішенням Політвиконкому ВО "Свобода".

5.12. Ліквідація обласної організації ВО "Свобода" відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації, за рішенням З'їзду ВО "Свобода" або Політради ВО "Свобода" через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка, згідно з чинним законодавством, вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що ліквідовується.

VI. РАЙОННІ, МІСЬКІ (ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ), РАЙОННІ У МІСТАХ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВО "СВОБОДА"

6.1. Члени ВО "Свобода" за місцем проживання шляхом об'єднання можуть створювати районні, міські (обласного значення), районні у містах організації ВО "Свобода".

6.2. Районні, міські (обласного значення), районні у містах партійні організації діють на підставі цього Статуту та Програми ВО "Свобода".

6.3. Вищим органом районної, міської (обласного значення), районної в місті організації ВО "Свобода" є збори (конференція). Збори (конференції) скликають за потреби, але не рідше ніж раз у рік.

6.4. У зборах районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації ВО "Свобода" беруть участь усі члени ВО "Свобода", які перебувають на обліку у цій партійній організації. Збори районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації ВО "Свобода" повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів цієї партійної організації. Рішення на зборах ухвалюється простою більшістю голосів членів партійної організації, зареєстрованих на зборах.

6.5. Конференція районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації ВО "Свобода" повноважна за присутності не менше ніж половини делегатів. Норми представництва на конференції встановлює районний, міський (обласного значення), районний у містах комітет ВО "Свобода". Рішення на конференції ухвалюється простою більшістю голосів делегатів, повноваження яких затвердила конференція.

6.6. Збори (конференції) районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій: обирають голів районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій на два роки; подають за порядком, передбаченим Статутом, пропозицію про усунення (висловлення недовіри) голови районної, міської (обласного значення), районної в місті організації ВО "Свобода" та членів керівного органу цієї організації; обирають відповідно до Статуту ВО "Свобода" та норм, затверджених центральними партійними органами, за поданням голови районної, міської (обласного значення), районної в місті організації ВО "Свобода" членів відповідного комітету та КРК терміном на два роки; обирають делегатів на обласні, міські (з районним поділом міста) партійні конференції; заслуховують звіти про роботу голови, комітету та КРК цієї організації ВО "Свобода"; здійснюють роботу щодо поширення та роз'яснення програмних положень ВО "Свобода"; визначають напрямки роботи підпорядкованих їм партійних організацій відповідно до партійних норм та вказівок вищого керівництва партії; заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від ВО "Свобода", та членів партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність; ухвалюють рішення про прийняття в партію; вирішують інші питання, що належать до їхньої компетенції відповідно до Статуту та чинного законодавства.

6.7. Районний, міський (обласного значення), районний у місті комітет ВО "Свобода": координує у період між зборами (конференціями) діяльність районних, міських (обласного значення), районних у містах та підпорядкованих їм партійних організацій, надає їм вказівки відповідно до партійних норм та розпоряджень вищих партійних органів; розробляє план роботи районної, міської (обласного значення), районної в місті організації; скликає районні, міські (обласного значення), районні у містах партійні збори (конференції); ухвалює рішення про прийняття в партію; виконує повноваження, делеговані йому зборами (конференціями) районної, міської (обласного значення), районної у містах партійної організації.

6.8. До складу районного, міського (обласного значення), районного у містах комітету партії входять: голова, його заступники, члени комітету і голова районної, міської (обласного значення), районної у містах КРК.

6.9. Вищою посадовою особою районної, міської (обласного значення), районної в містах організації ВО "Свобода" є голова цієї районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії.

6.9.1. Голову районної, міської (обласного значення) організації ВО "Свобода" обирають збори (конференції) районних, міських (обласного значення) партійних організацій за поданням голови відповідної обласної організації та за попереднім погодженням Голови ВО "Свобода.

6.9.2. Голову районної в місті організації ВО "Свобода" обирають збори (конференції) районних у містах партійних організацій за поданням голови відповідної міської організації та за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації ВО "Свобода.

6.10. Голова районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії: розробляє план роботи районної, міської (обласного значення), районної в містах організації ВО "Свобода"; забезпечує виконання рішень зборів районної, міської (обласного значення), районної в містах організації ВО "Свобода"; скликає засідання та організовує роботу районного, міського (обласного значення), районного в містах комітету ВО "Свобода"; завідує майном та коштами партійної організації в межах повноважень, наданих йому комітетом; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва районною, міською (обласного значення), районною в містах організацією ВО "Свобода"; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень. Повноваження голови районної, міської (обласного значення), районної в місті організації партії, його заступників та членів керівних органів і КРК цієї організації можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних документів партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом.

6.10.1. Голова міської (обласного значення) організації: пропонує зборам, за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації, кандидатуру на обрання голови районної в місті організації ВО "Свобода"; звільняє голову районної в місті організації ВО "Свобода" за погодженням голови відповідної обласної організації.

6.10.2. Голова районної організації: пропонує зборам, за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації, кандидатури на голів міських (районного значення), селищних, сільських організації ВО "Свобода"; звільняє міських (районного значення), селищних, сільських, за погодженням з головою відповідної обласної організації.

6.11. Реєстрацію районної, міської (обласного значення), районної в місті організації здійснюють за встановленим законом порядком за рішенням Політвинкому ВО "Свобода".

6.12. Ліквідація районної, міської (обласного значення), районної в місті організації відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації або за рішенням Політради ВО "Свобода" через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що ліквідовується.

VІІ. СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ (РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ) ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВО "СВОБОДА"

7.1. Члени ВО "Свобода" шляхом об'єднання за місцем проживання можуть створювати сільські, селищні, міські (районного значення) організації ВО "Свобода".

7.2. Рішення про створення сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" ухвалюють збори. Рішення про створення сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" повноважне, якщо присутні не менше ніж три члени ВО "Свобода".

7.3. Сільська, селищна, міська (районного значення) організації ВО "Свобода" діє на підставі цього Статуту, Програми ВО "Свобода" та партійних норм ВО "Свобода".

7.4. Сільські, селищні, міські (районного значення) організації ВО "Свобода" підпорядковуються відповідній районній організації ВО "Свобода".

7.5 Сільські, селищні, міські (районного значення) організації ВО "Свобода": обирають голову партійної організації, якщо необхідно, то його заступників, КРК терміном на два роки; приймають у члени партії; обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня; здійснюють роботу щодо поширення та роз'яснення програмних положень ВО "Свобода"; вносять пропозиції до вищих органів партії; вирішують інші питання згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

7.6. Вищим органом сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" є збори. Збори скликають за потреби, але не рідше ніж один раз у рік. Збори повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів цієї партійної організації. Рішення на зборах ухвалюються простою більшістю голосів членів організації, присутніх на зборах.

7.7. Збори повноважні розглядати будь-які питання, що належать до компетенції діяльності сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" за винятком питань, що належать до повноважень центральних партійних органів та партійних органів вищого рівня ВО "Свобода". Збори обирають керівництво та КРК цієї організації, а також за порядком, передбаченим Статутом, можуть подати пропозицію про усунення (висловлення недовіри) голови цієї організації, його заступників, членів КРК.

7.8. Вищою посадовою особою сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" є голова відповідної організації ВО "Свобода". Голову сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" обирають збори відповідної організації ВО "Свобода" за поданням голови відповідної районної організації та за попереднім погодження голови відповідної обласної організації ВО "Свобода".

7.9. Голова сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода": здійснює керівництво відповідною сільською, селищною, міською (районного значення) організацією ВО "Свобода"; скликає збори цієї організації ВО "Свобода"; розробляє план роботи сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода"; забезпечує виконання рішень зборів сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" та партійних органів і керівництва ВО "Свобода" вищого рівня; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода"; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень. Повноваження голови сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода", його заступників, членів КРК можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних документів партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом ВО "Свобода".

7.10. Реєстрацію сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" здійснюють за встановленим законом порядком за рішенням Політвиконкому ВО "Свобода".

7.11. Ліквідація сільської, селищної, міської (районного значення) організації ВО "Свобода" відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації або за рішенням Політради ВО "Свобода"через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка, згідно з чинним законодавством, вирішує всі майнові питання організації, що ліквідовується.

VIII. КОШТИ ПАРТІЇ

8.1. Кошти партії складаються з: внесків її членів; пожертвувань приватних осіб, підприємств, організацій та інших видів фінансових надходжень, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Розмір щомісячних членських внесків встановлюють відповідно до окремого положення, яке затверджує Політрада ВО "Свобода". Членські внески сплачують від дня набуття членства у ВО "Свобода".

8.3. Місцеві організації ВО "Свобода" переказують у Центральну бухгалтерію ВО "Свобода" 50 відсотків внесків, які надійшли до них.

8.4. ВО "Свобода" може володіти коштами та іншим майном, необхідним для здійснення його статутної діяльності.

8.5. Кошти та майно ВО "Свобода" використовують на фінансування і матеріальне забезпечення статутної діяльності і не підлягають перерозподілу між його членами.

8.6. ВО "Свобода" зобов'язане здійснювати оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі за порядком і в розмірах, передбачених законодавством.

8.7. Партія щороку публікує свій бюджет у засобах масової інформації для загального ознайомлення.

8.8. ВО "Свобода" є неприбутковою організацією.

IX. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВО "СВОБОДА"

9.1. ВО "Свобода" набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, має свої рахунки в установах банків.

9.2. Обласні, районні, міські (обласного значення), районні у місті, міські (районного значення), селищні, сільські організації ВО "Свобода" набувають прав юридичної особи з моменту реєстрації за встановленим законом порядком.

9.3. Обласні, районні, міські (обласного значення), районні у місті, міські (районного значення), селищні, сільські організації ВО "Свобода" реєструються і діють на підставі цього Статуту.

9.4. ВО "Свобода" та кожна його організація можуть мати штамп і печатку визначеного зразка із зображенням емблеми ВО "Свобода" та своїм найменуванням, які затверджує Голова ВО "Свобода".

9.5. ВО "Свобода" може мати свою символіку, схвалену Політрадою ВО "Свобода" та зареєстровану відповідно до чинного законодавства. Місцевим партійним організаціям заборонено використовувати символіку, не схвалену Політрадою ВО "Свобода".

9.6. ВО "Свобода" не несе відповідальності за майнові зобов'язання своїх організацій, а організації не відповідають за майнові зобов'язання ВО "Свобода".

9.7. Зміни та доповнення до Статуту і Програми вносить З'їзд ВО "Свобода".

9.8. Припинити діяльність ВО "Свобода" можливо шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізацію ВО "Свобода" здійснюють на підставі рішення З'їзду. Ліквідація ВО "Свобода" можлива за рішенням його З'їзду або за рішенням суду.

9.9. Кошти та інше майно ВО "Свобода", в тому числі і під час ліквідації, не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а в випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

9.10. Місце перебування керівних органів ВО "Свобода": місто Київ.

Затверджено Установчим З'їздом СНПУ вересня 1995 року,
зі змінами та доповненнями внесеними ІІІ З'їздом СНПУ 2 листопада 1996 року,
V З'їздом СНПУ 20 березня 1999 року,
VII З'їздом СНПУ 16 березня 2003 року,
IX З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 року,
XІІІ З'їздом ВО "Свобода" 17 червня 2006 року,
ХХ З'їздом Всеукраїнського об'єднання "Свобода" 24 травня 2009 року,
ХХІІІ З’їздом Всеукраїнського об’єднання "Свобода" 24 грудня 2011 року.

Зареєстровано наказом №1470/5 Мінюсту України 12 серпня 2009 року.